martes, 27 de marzo de 2012

Treball 3r ESO -Interpretació de les notícies a la premsa escrita-

Els alumnes hauran de fer un treball de interpretació i anal.lisi de mitjans de comunicació. Hauran de triar dos diaris nacionals o locals de diferent tendència i del mateix dia per a comparar-los.
El treball es farà per parelles i es deurà lliurar per escrit i fet amb document word o  similar, per correu electrònic i imprès a paper el dia 1 de maig de 2012

La comparació serà fonamentalment de la forma i del contingut. De la seua observació deuran constatar semblances i diferències en diferents aspectes i lliurar un treball per escrit seguint el següent guió:
1.        Breu història de cadascun dels diaris (no més de 10 o 15 línies).

2.       Propietaris o grup econòmic al qual pertany cadascun d’ells. Quantes pàgines té, preu, suplements que oferta i promocions.

3.       Titulars (només a les portades): Ambdós diaris presenten els mateixos titulars a la portada? Quins són els temes que tracta? A quines seccions pertany –política, esports, internacionals, policials...-? Com és de gran? En quina posició està?

4.       Fotografies: com són? Recoltzen el text, informen, il.lustren?

5.        De les informacions derivades del diari extraure conclusions al voltant de la seua tendència política. Quina postura té respecte al govern nacional?

6.       Conclusions generals: Tria 5 notícies coincidents, exposa les diferències més significatives, comenta la finalitat de les diferències o els objetius que persegueixen al donar-li una visió concreta.

7.        Opinió personal: sobre el treball (interessant o no i per què) i sobre el tema del treball (me sembla bè la visió i linia editorial de cada diari i per què)

Si teniu dubtes, podeu consultar al professor a classe o via e mail a la següent adreça electrònica: jo_txema@yahoo.es o txemapjo@hotmail.com i tractaré de contestar-vos el més aviat possible.
A treballar!


No hay comentarios: