jueves, 11 de abril de 2013

(1r BAT) Pautes del treball colaboratiu dels conflictes de la Guerra Freda.


Aquestes són les pautes d'obligatori compliment que heu de fer al treball. A l'entrada anterior vos he facilitat un llistat de pàgines web per a la recerca òptima d'informació.  • Una setmana de preparació en grups de quatre persones.
  • Cal fer una exposició oral recolçada per una presentació de diapositives (PPS, Prezi, etc...) on intervenguen tots els membres del grup a parts iguals més o menys.
  • Cadascun dels membres del grup assolirà un rol per a la realització del treball: FOTÒGRAF (mapes, caricatures, fotos, etc.) HISTORIADOR/INVESTIGADOR (investiga, organitza i explica fets, fa l'eix cronològic, etc) CRONISTA/PERIODISTA (treball d'investigació d'hemeroteca, fa el diari i la crònica del treball) INFORMÀTIC (encarregat de recopilar el material i fer la presentació de manera adequada)
  • La presentació també serà dirigida i tindrà un màxim de deu diapositives, sense comptabilitzar la primer del títol ni la darrera de la bibliografia i les fonts consultades. Obligatòriament estaran presents els següents elements: FOTOS (de protagonistes, fets, indrets...), VÍDEO (relacionat amb el tema i de no més de tres minuts de llargària) TEXT (mínim un i relacionat amb el tema) MAPA/ES (ubicar a l'espai els llocs on es desenvolupa el conflicte), ACTIVITAT D'AVALUACIÓ (on line, pregunta de síntesi, anal.lisi de text, etc...) EIX CRONOLÒGIC (dels fets més importants del conflicte)
  • Temps mínim/màxim d'exposició per grup: 10/15 minuts d'exposició i 5 minuts per a l'activitat d'avaluació.
  • El dia de l'exposició s'haurà de lliurar al professor per part del grup una memòria del treball on hi haurà obligatòriament els següents elements: DIARI DE SESSIONS I REUNIONS, DIFICULTATS TROBADES I SOLUCIONS ADOPTADES, CONCLUSIONS FINALS DEL TEMA I OPINIÓ MANCOMUNADA DEL GRUP AL VOLTANT DEL CONFLICTE, OPINIÓ PERSONAL DEL TREBALL.
Si teniu qualsevol dubte estic a la vostra disposició al meu correu electrònic habitual: txemapjo@hotmail.com


ÀNIM.

No hay comentarios: