viernes, 30 de marzo de 2012

TALLER D’ESCRIPTURA CUNEIFORME i JEROGLÍFICA (1r ESO)

Primeres civilitzacions urbanes
- Introducció: L’activitat està dirigida a alumnes de primer d’ESO de Ciències Socials i fa referència al tema 10 Les primeres civilitzacions urbanes.
- Justificació: Amb aquest taller volem centrar-nos en l’origen de l’Escriptura, una de les coses més importants de la Història de la Humanitat i que suposa el pas definitiu de la Prehistòria a la Història.
Temporalització i metodologia: El taller es farà en tres sessions de 50 minuts cadascuna.
o   En la primera es dedicaran 20 minuts a l’explicació teòrica mitjançant classe magistral del professor i la resta de la classe a la pràctica d’exemples de ideogrames, pictogrames i fonogrames que faran els alumnes a la llibreta de forma individual seguint les indicacions del professor i on es tractarà de que comprenguen l’evolució de l’escriptura des de l’origen fins la cuneïforme i la jeroglífica. La proposta d’exercicis que faran els alumnes són:

§  Idear un pictograma de coses (sol, casa, lluna, arbre, fulla, etc...)

Pictogrames mesopotàmics

§  Idear pictogrames de idees i no d’objectes mitjançant la combinació de pictogrames i que representarà l’evolució de l’escriptura en una primera fase (nit, pau, festa, solidaritat, companyerisme...)
§  Representar a la llibreta mitjançant pictogrames frases curtes aportades pel professor en els tres temps verbals –passat, present i futur- per afegir dificultat a l’activitat i fer-los pensar en les millors solucions. (El gos de Sant Roc no te amics, La pau perdurarà entre els homes, Ahir hi hagué un maremoto a València, etc...)

§  Fer paraules compostes amb diferents pictogrames (maremoto, carnestoltes, piscifactoria...) I d’ací evolucionar cap als fonogrames, identificant un pictograma igual sempre amb el mateix so, completant l’evolució cap a l’escriptura cuneïforme.
§  Resoldre al clarió els diferents exercicis per a compartir les aportacions de tots i fer comprendre les diferències com a germen dels diferents idiomes i tipus d’escriptura. Cadascú interpreta el món d’una forma i amb uns signes. Per aquest motiu apareixen les diferents llengües.
§  Activitat voluntària complementària i de investigació per a casa: la Torre de Babel (es pot fer un treball escrit, un power point amb imatges, una xicoteta representació teatral, una exposició a classe, un conte de tres o quatre fulles amb el mite com a mar de fons, etc.
Torre de Babel

o   En la segona sessió el alumnes faran una pràctica de escriptura cuneïforme de la següent forma:

§   Aportant el material adequat que duran des de sa casa (guants de làtex per a les mans, un diari per a no embrutar la taula, un paquet d’argila de la papereria, un amasador de cuina, un punxó de canya fet per ells o dels que hi venen a les papereries de punta metàl·lica, quatre llistons estrets de fusta per a envoltar la tauleta i que quede més presentable al emmarcar-la a més de cola per a pegar els llistons.

Escriptura cuneiforme

§  La sessió durarà 45 minuts i hauran de fer una tauleta d’argila amb l’alfabet aportat en fotocòpia pel profe d’escriptura cuneïforme de Summer i que adjuntem en fotografia ací mateix. En la tauleta i amb el punxó faran el seu nom i cognoms per exemple (encara que poden fer altres coses com el nom de sa mare o son pare i regalar-se’l per al dia del pare o de la mare, el d’un iaio per al cumple, una frase qualsevol o cèlebre... Les possibilitats són il·limitades i obertes al criteri del professor i/o l’alumne) El professor indicarà que s’ha d’escriure de esquerra a dreta de dalt a baix i posarà (al projector o amb un exemple del llibre de text) alguna imatge de tauletes originals, comentant l’evolució i altres exemples d’altres civilitzacions com la xinesa que ho fan de forma diferent.

§  L’objectiu d’aqueta sessió serà que l’alumne aprenga la metodologia i l’essència de l’escriptura cuneïforme mitjançant la pràctica, d’una forma ràpida i divertida.

§  Criteris d’avaluació d’aquesta activitat: l’alumne asimilarà la forma de treballar dels escrigues de Mesopotàmia, com aparegué l’escriptura i com evolucionà al llarg del temps. El professor valorarà la tauleta de cadascun dels alumnes feta amb cura i correcció seguint els paràmetres indicats durant la sessió de treball que l’alumne acompanyarà a demanda del professor d’una explicació oral (o escrita si el professor la considera aportuna) de la metodologia emprada.
o   A la tercera i darrera sessió del taller i seguint la mateixa metodologia i temporalització que a la segona, els alumnes treballaran l’escriptura jeroglífica. Aquesta sessió es farà quan s’haja donat tota la teoria d’Egipte del tema, com a colofó al mateix i just abans de la prova d’avaluació.
§  Una breu introducció recolzada per un power point aportat pel professor, presentarà als alumnes les característiques pròpies de l’escriptura jeroglífica i comunes amb la cuneiforme.

§  El material necessari aportat des de casa serà: rotuladors o aquarel·les, paper de diari i guants de làtex, un parell de fulles que simulen el papir que venen a les papereries.

§  Es representarà el mateix que a les tauletes de fang però emprant una fotocòpia aportada pel professor on consta la translació de l’alfabet jeroglífic al llatí i que hi ha a internet o es pot aconseguir de moltes formes. Prèviament el professor haurà incidit en la importància i l’ús dels cartutxos on estaven emmarcats els noms del faraons, que envoltarà els nostres noms i que hauran de fer els alumnes prèviament.

§  Els objectius i criteris d’avaluació seran iguals que a la segona sessió.
Competències treballades: Aprendre a aprendre; lingüística; artística; iniciativa i autonomia personal; matemàtica; etc...
Quan els alumnes completen l’activitat, aportarem ací mateix fotos de l’experiència i la valoració de l’activitat per part dels alumnes.

Espere que vaja bè.

No hay comentarios: