martes, 6 de septiembre de 2016

Dates de Controls, Criteris de Qualificació, Ponderació per Trimestres i Normes Comuns (Curs 16-17)AQUESTES DADES ESTARAN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ DURANT TOT EL CURS ESCOLAR A UNA PESTANYA QUE HI HA JUST BAIX DE LA CAPÇALERA DEL BLOG, PER A QUE PUGAU CONSULTAR-LES QUAN VULLGAU.HISTÒRIA D'ESPANYA 2º BATXILLERAT I 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1º BAT.

Enguany, les dates d’examen Història d'Espanya i Història del Món Contemporani seran fixes des de huí i per a tot l’any. 

Només s’ajornaran en cas que vos coincidira amb alguna activitat extraescolar o quelcom similar. En aquest cas, es faria el dia següent de classe, sense cap possibilitat de canvi.

El primer dia de classe d’aquest curs, ja sabeu quan són el controls.

Els exàmens tenen dues dates possibles. Si hi haguera classe els dos dies referits, sempre es faria el segon dia.


Les dates són les següents:


·      LES DATES DELS EXÀMENS FINALS DE TRIMESTRE SÓN MARCADES DES DE DIRECCIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE. ELS PARCIALS SÍ QUE SÓN COSA MEUA I ES PODEN ARRIBAR A NEGOCIAR.

1- Primer trimestre: parcial 13 o 14 d'octubre; final setmana del 8 al 11 de novembre de 2016.

2- Segon trimestre: parcial 7 o 9 de desembre; final setmana del 17 al 20 de gener de 2017.

3- Tercer trimestre: parcial 27 o 28 de febrer; final setmana del 28 al 31 de març de 2017.

4- Finals de 1r de Batxillerat: setmana del 6 al 9 de juny


NOTA IMPORTANT: 

El dia i l'hora concreta dels exàmens finals del trimestre i del curs seran fixades pel Cap d’Estudis al seu  moment.


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL TRIMESTRE

  • PRIMER DE BATXILLERAT:       70% exàmens, 30% treballs.
  • SEGON DE BATXILLERAT:        90% exàmens, 10% treballs. 

LA PONDERACIÓ DELS TRIMESTRE  (es a dir el valor de cadascun dels trimestres) PER A LA NOTA FINAL SERÀ LA SEGÜENT:
PER A 1r BATXILLERAT
  • 1r TRIM. 20% del valor total.
  • 2n TRIM. 20% del valor total.
  • 3r TRIM. 20% del valor total.
  • EXAMEN FINAL OBLIGATORI  40% del valor total.
PER A 2n BATXILLERAT
  • 1r TRIM. 30% del valor total.
  • 2n TRIM. 30% del valor total.
  • 3r TRIM. 40% del valor total.
  • EXAMEN FINAL/VOLUNTARI: si la nota és inferior a la mitja del curs, es quedarà com estava. Si la nota és superior a la mitja del curs, la nota final resultarà de fer mitja entre la nota final i la d'aquest darrer examen. 


CULTURA AUDIOVISUAL 1º y 2º BACHILLERATO
CULTURA CLÁSICA DE 2º, 3º Y 4º DE ESO
  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Siguiendo la programación general del centro, se realizarán tres (2º Bachiller) o cuatro evaluaciones (ESO y 1º de bachiller) evaluaciones más una final. Para la calificación usarán los siguientes procedimientos de evaluación:

1. Observación por parte del profesor de la participación del alumno en las actividades de clase y en los grupos de trabajo.
2. Trabajos individuales, tanto escritos como consistentes en productos audiovisuales.
3. Trabajos en grupo.


Prueba extraordinaria de julio

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación arriba indicada realizaran una prueba final extraordinaria. Esta prueba escrita de los contenidos de todo el curso deberá acompañarse de la presentación de los trabajos prácticos que no se hubieran realizado en su momento; en el caso de los trabajos en grupo, se adaptaran los requisitos para que pueda ser realizado por el alumno de forma individual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Calificación de las evaluaciones parciales

En cumplimiento de la programación un numero de faltas de asistencia sin justificar del 15% (19 faltas) privara al alumno del derecho a la evaluación, por lo que deberá demostrar sus conocimientos en una prueba final a realizar en el mes de junio.

Para evitar que se produzca esta situación, esta asignatura adapta la norma precedente de la siguiente manera: un 5% (7 faltas) de faltas sin justificar en una evaluación determinada impedirá al alumno ser evaluado durante esa evaluación en particular, y deberá demostrar su conocimiento de los contenidos de dicha evaluación en una prueba final a realizar en el mes de junio.

Cumplido este requisito previo, la evaluación global será el resultado conjunto de la evaluación de los siguientes elementos:

BACHILLERATO DE CULTURA AUDIOVISUAL

La participación e integración en el conjunto de la clase y en el seno de los grupos de trabajo: 10 %. Este criterio se valorara por igual en las evaluaciones parciales y en la global.
Trabajos individuales, en las evaluaciones parciales en que se realicen (comentario de un anuncio, reportaje fotográfico y podcast): 45 % cada uno.
Trabajos en equipo, en las evaluaciones parciales en que se realicen (corto de cine mudo y documento multimedia): 45 % cada uno.


CULTURA CLÁSICA ESO

• La participación e integración en el conjunto de la clase y en el seno de los grupos de trabajo: 20%. Este criterio se valorara por igual en las evaluaciones parciales y en la global.
• Trabajos individuales, en las evaluaciones parciales en que se realicen: 40 % cada uno.
• Trabajos en equipo, en las evaluaciones parciales en que se realicen: 80 % cada uno.

Calificación de la evaluación de junio

La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las cuatro evaluaciones parciales (en la ESO). En bachiller tal cual está especificado al inicio de este post) Cuando esta media de un resultado igual o superior a 5 la evaluación será positiva. Si la media es inferior, SE HARÁ UNA PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL.

Calificación de la evaluación de julio

Se realizara mediante una prueba única similar a la indicada en el apartado anterior.No hay comentarios: